Overslaan naar content

Privacy Statement

Privacyverklaring sollicitaties

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle kandidaten die solliciteren voor een functie binnen één van volgende entiteiten:  

  • Zelfstroom B.V., gevestigd aan de Statenlaan 14, te (5223 LA) ’s-Hertogenbosch en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 60238828;

  • Zelfstroom Montage B.V., gevestigd aan de Ronde Tocht 46-48 te (1507 CK) Zaandam en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 57559554.

 De twee bovenstaande juridische entiteiten worden hierna aangeduid als “Zelfstroom”, maar ook als “wij”, “we”, “ons” en/of “onze”. De kandidaat die solliciteert op een functie binnen Zelfstroom wordt hieronder ook aangeduid als: “jij”, “je” “jou” en/of “jouw”. 

Je kunt contact met ons opnemen via e-mail (solliciteren@zelfstroom.nl) en/of telefonisch (085 20 10 160).

Voor naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de “AVG”) binnen Zelfstroom is bovendien een Privacy Officer aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Vragen over jouw privacy bij Zelfstroom, deze privacyverklaring, wijzigingsverzoeken, inzageverzoeken, verwijderingsverzoeken, en/of andere vragen, kun je per e-mail richten aan onze Privacy Officer via: fg@zelfstroom.nl.

Hieronder wordt uitgelegd uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we verkrijgen in verband met jouw sollicitatie.

Verwerken van persoonsgegevens? In AVG staat dat een persoonsgegeven ‘alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Dit betekent dus alle informatie die: (a) direct over jou gaat; of (b) naar jou te herleiden is.

 Het verwerken van persoonsgegevens betreft alle handelingen die worden uitgevoerd met persoonsgegevens. Verwerken is in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, wijzigen, raadplegen, gebruiken, doorzenden en/of wissen van persoonsgegevens.

Welke (persoons)gegevens? Als jij, via de website, via LinkedIn, per e-mail of telefonisch, contact met ons opneemt in verband met een vacature verzamelen en verwerken wij de persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: NAW-, communicatie-, loopbaan-, contractuele-, en/of opleidingsgegevens. Wij vragen ook specifiek om jouw CV, motivatie en – afhankelijk van de functie- om een Verklaring omtrent gedrag (afhankelijk van de functie) en/of een assessment.

Bewaartermijn We bewaren jouw persoonsgegevens veilig en tot een maand na sluiting van de vacature. Daarna verwijderen wij de persoonsgegevens, tenzij jij ons toestemming geeft voor de verlengde bewaartermijn van 12 maanden na beëindiging van jouw sollicitatieprocedure. Dit voor het geval dat er binnen die periode een functie vrijkomt die wellicht voor jou interessant is en je daarvoor benaderd wilt worden.

Doel en grondslag Zelfstroom verwerkt jouw persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden, voor zover we de persoonsgegevens voor dat doel hebben verzameld:

- jouw geschiktheid voor de vacature te beoordelen; - het garanderen van een efficiënte sollicitatieprocedure; - antecedenten onderzoek; - het voorbereiden van een voorstel met betrekking tot de vacature en/of een arbeidsovereenkomst; - om jou in de toekomst nogmaals te benaderen voor een ander (soortgelijke) functie bij Zelfstroom, indien jij niet wordt aangenomen voor de huidige functie waarop je solliciteert; - het handhaven van onze interne integriteit, de toegangscontrole en beveiliging van onze kantoorpanden en websites; - het kunnen beantwoorden en afhandelen van vragen, klachten en/of ander contact; - de uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is: (1) jouw toestemming; (2) de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst (precontractuele afspraken); (3) de noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting; en (4) een gerechtvaardigd belang van Zelfstroom bij de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens? Zelfstroom verkoopt jouw persoonsgegevens niet. Binnen Zelfstroom zal de toegang tot jouw persoonsgegevens beperkt zijn tot die personen die de informatie nodig hebben voor de doeleinden waarvoor jouw persoonsgegevens verzameld zijn. Dit betreft personen van HR en andere personen die betrokken zijn in het werving- en selectieproces.  

Daarnaast kan het zijn dat Zelfstroom bepaalde persoonsgegevens uitwisselt met externe partijen, zoals:

Leveranciers, waaronder eventueel aan de systeembeheerder van de sollicitantenportal, een assessmentbureau, een bureau gespecialiseerd in pre-employment screening of in het kader van een psychologische keuring. Wanneer er een pre-employment screening of psychologische keuring wordt uitgevoerd of een assessment wordt afgenomen, verkrijgen wij de resultaten daarvan van degene die het assessment of de screening uitvoert, van de keurende arts en/of psycholoog; en/of 

Referenten: die in de sollicitatiebrief of cv zijn genoemd ter verificatie van jouw competenties; en/of als jij daartoe toestemming heeft gegeven of als dit voortvloeit uit een wettelijke bepaling: andere derden. 

Van externe partijen wordt verwacht en waar gepast contractueel vastgelegd dat zij de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens beschermen en persoonsgegevens alleen gebruiken voor het leveren van diensten aan Zelfstroom en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Beveiliging en opslag

Zelfstroom neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Jouw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen in een datacenter in Nederland of een ander land waar eenzelfde beschermingsniveau van persoonsgegevens van toepassing is. 

Jouw rechten Op grond van de AVG heb je de verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Je kunt: - ons verzoeken een kopie of inzage te verstrekken van de persoonsgegevens die wij van jou hebben; - ons verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen, wijzigen of corrigeren; - ons verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken; - bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking; - verleende toestemming (zoals bij de langere bewaartermijn van 12 maanden) voor de verwerking van jouw persoonsgegevens intrekken; - bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zelfstroom; - ons verzoeken jouw persoonsgegevens aan een derde over te dragen;    - een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de wijze waarop Zelfstroom jouw persoonsgegevens verwerkt of omgaat met jouw verzoeken en uitoefening van jouw rechten; - ons verzoeken kenbaar te maken van welke bron jouw persoonsgegevens afkomstig zijn, indien je die persoonsgegevens niet zelf aan ons hebt verstrekt.

Over deze privacyverklaring Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. De nieuwe privacyverklaring wordt steeds op onze website gepubliceerd. In geval van wijzigingen die jou in aanmerkelijke mate kunnen treffen, zullen we ons best doen om jou hierover direct te informeren. Alle wijzigingen worden van kracht zodra de verklaring is geplaatst op onze website.